Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die de opdracht geeft
Opdrachtnemer: A.L.M.T.S.Group vof hierna als ALMTS benoemt

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn geldig geldig indien deze duidelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve in het aanbod schriftelijk vermeld anders is aangegeven.

2.3 De aanvragen van de deur van de opdrachtgever Gehanteerde Algemene voorwaarden wordt vermeld, eventueel schriftelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige van vernietigde bepaling (en) van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling (en) mogelijk mogelijk mogelijk het doel en de strekking van de nietige van vernietigde bepaling (en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deur opdrachtgever aan opdrachtnemer een juridische vraag wordt gesteld, voorbeeldbrief is besteld van anderszins een dienst is afgenomen.

3.2 Alle diensten die door opdrachtnemer worden uitgevoerd uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen betreffende de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

De opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de deur opdrachtgever verstrekte informatie. (Art.7.3)

Artikel 5. Annulering

De Overeenkomst kan als volgt en tegen de navolgende aan Gebruiker verschuldigde vergoedingen geannuleerd worden: gemaakte kosten van inzetplan, operationele plan minimaal 15 euro tot 45 euro

Bij annulering tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 25% Bij annulering tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 50% Bij annulering tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 75% Bij annulering tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 100%. Vraag: werkt dit in de praktijk goed of zijn de termijnen eigenlijk te kort voor jullie om personeel weer op andere opdrachten onder te brengen?

Artikel 6 betaling

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden in euro’s middels overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .

De Algemeen handelsvoorwaarden een of inkoopvoorwaarde van opdrachtgevers worden door ons niet erkend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .

Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, na deze termijn vervalt de aangegeven kortingen / bewaren tariefstelling ook is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtnemer ten minste 1x maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

Alle in het kader van de nakoming van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) door opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het, met inbegrip van in lid 2 van dit artikel genoemde rente, door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 60,00.

Artikel 7. Geheimhouding

Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 6.2 Behoudens met toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 verplichte verzekering;

De opdrachtgever verklaart de eigendommen, die door A.L.M.T.S Group op het evenement worden ingezet, te hebben opgenomen in de verzekering ter dekking van kosten voortvloeiend uit door derden aangebrachte schade of diefstal ten tijde van en op het object van het evenement. evenementenverzekering). De opdrachtgever verplicht zich, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement, een risico inventarisatie of calamiteitenplan te overhandigen aan de A.L.M.T.S Group . De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle veiligheidsaspecten met betrekking tot het evenement. A.L.M.T.S Group zal desondanks, naar het oordeel van A.L.M.T.S Group, onveilige situaties melden aan de opdrachtgever en verwacht dat de melding adequate opvolging krijgt.

De  behandelruimte is een verijst bij de Dienst Evenementen ondersteuning voor de Eerste hulp en dient exclusief te zijn voor de eerste hulpverlening en dient afsluitbaar te zijn (privacywetgeving). De  behandelruimte eerste hulp beschikt gewoonlijk over voldoende (TL-)verlichting, een tafeltje en 2 stoelen, zo mogelijk stromend water of water in containers en dient schoon (gebruiksklaar) te worden opgeleverd. De ruimte wordt door ons ter plaatse beoordeeld. Eventuele afwijkingen hierop worden vooraf schriftelijk overeengekomen en in de offerte verwerkt. Eventuele kosten op basis van nacalculatie worden eveneens met de opdrachtgever besproken. De opdrachtgever geeft bij aanneming aan op welke wijze de door de stichting ingezette hulpverleners van consumpties worden voorzien. Parkeer kosten van de opdrachtnemer komen ter alle tijden voor rekening van opdrachtgever

Artikel 8. Reclames

Alle reclames ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

8.1 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.2 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval voor de opdracht in rekening is gebracht.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.

9.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

9.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

10.2  Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking zullen worden beslecht door de rechtbank te Den Haag, dat behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Klachten

Mochten er onverhoopt toch nog klachten of opmerkingen bestaan ten aanzien van de dienstverrichting van A.L.M.T.S Group , dan wordt nadrukkelijk gevraagd deze schriftelijk kenbaar te maken.     

  • A.L.M.T.S Group v.o.f
  • Post adres Rederijkerstraat 167 2531 VK The Hague, The Netherlands

Wij streven naar een korte doorlooptijd en zal inkomende berichten in elk geval binnen 5 werkdagen bevestigen. 

A.L.M.T.S.Group ®  is een Beeldmerk met woordelementen