Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die de opdracht geeft
Opdrachtnemer: A.L.M.T.S.Group vof hierna als ALMTS benoemt

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn geldig geldig indien deze duidelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve in het aanbod schriftelijk vermeld anders is aangegeven.

2.3 De aanvrage van de deur van de opdrachtgever Gehanteerde Algemene voorwaarden wordt vermeld, eventueel schriftelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige van vernietigde bepaling (en) van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling (en) mogelijk mogelijk mogelijk het doel en de strekking van de nietige van vernietigde bepaling (en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deur opdrachtgever aan opdrachtnemer een juridische vraag wordt gesteld, voorbeeldbrief is besteld van anderszins een dienst is afgenomen.

3.2 Alle diensten die door opdrachtnemer worden uitgevoerd uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen betreffende de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

De opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de deur opdrachtgever verstrekte informatie. (Art.7.3)

Artikel 5. betaling

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden in euro’s middels overmaking op een door opdrachtnemer toegewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle Facturen moeten vooraf betaling betaald zijn , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .

5.1 Algemene handelsvoorwaarden van inkoopvoorwaarde van opdrachtgevers worden door ons niet erkend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, na deze termijn vervalt de aangegeven redenen / bewaren tariefsteling ook is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtnemer ten minste 1x maal heeft aangemaand te betalen, zonder verplicht ingebrekestelling en verplichtinderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

5.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst (en) door opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het, met overeengekomen van in lid 2 van dit artikel genoemde rente, door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 6.2 Behoudens met toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werden opgesteld. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, van strafprocedure betreffende deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer vermeld zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt van gebruikt heeft en / van veroorzaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan ​​hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter in winnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

7.3 Het is opdrachtgever toegestaan ​​verboden die producten, mede mede bekendgemaakt, adviezen, modellen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en / of te exploiteren, mede deze producten, duidelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en / of exploitatie zijn bedoeld. Openbaar maken kan worden uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft bekend het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van toepassing.

7.4. evenementenverzekering). De opdrachtgever verplicht zich, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement, een risico inventarisatie van calamiteitenplan te overhandigen aan de AMTS. De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle veiligheidsaspecten met betrekking tot het evenement. ALMTS zal desondanks, naar het oordeel van ALMTS, onveilige situaties melden aan de opdrachtgever en verwacht dat de melding adequate opvolging krijgt. De EHBO behandelruimte dient exclusief te zijn voor de eerste hulpverlening en dient afsluitbaar te zijn (privacywetgeving).De EHBO- behandelruimte uitgerust gewoonlijk over voldoende (TL-) verlichting, een tafeltje en 2 stoelen, zo mogelijk stromend water of water in containers en dient schoon (gebruiksklaar) te worden opgeleverd. De ruimte wordt door ons ter plaatse beoordeeld. Eventuele uitzonderingen worden vooraf geschreven geschreven en in de offerte verwerkt. Eventuele kosten op basis van nacalculatie worden aangevuld met de opdrachtgever besproken. De opdrachtgever geeft bij aanneming aan op welke wijze de door de stichting ingezette hulpverleners van consumpties worden voorzien. Parkeerkosten van de opdrachtnemer komen ter alle tijden voor rekening van opdrachtgever zo mogelijk stromend water van water in containers en dient schoon (gebruiksklaar) te worden opgeleverd.De ruimte wordt door ons ter plaatse beoordeeld. Eventuele uitzonderingen worden vooraf geschreven geschreven en in de offerte verwerkt. Eventuele kosten op basis van nacalculatie worden aangevuld met de opdrachtgever besproken. De opdrachtgever geeft bij aanneming aan op welke wijze de door de stichting ingezette hulpverleners van consumpties worden voorzien. Parkeerkosten van de opdrachtnemer komen ter alle tijden voor rekening van opdrachtgever zo mogelijk stromend water van water in containers en dient schoon (gebruiksklaar) te worden opgeleverd. De ruimte wordt door ons ter plaatse beoordeeld. Eventuele uitzonderingen worden vooraf geschreven geschreven en in de offerte verwerkt.Eventuele kosten op basis van nacalculatie worden aangevuld met de opdrachtgever besproken. De opdrachtgever geeft bij aanneming aan op welke wijze de door de stichting ingezette hulpverleners van consumpties worden voorzien. Parkeerkosten van de opdrachtnemer komen ter alle tijden voor rekening van opdrachtgever De opdrachtgever geeft bij aanneming op welke wijze de deur van de stichting ingezette hulpverleners van consumpties worden voorzien. Parkeerkosten van de opdrachtnemer komen ter alle tijden voor rekening van opdrachtgever De opdrachtgever geeft bij aanneming op welke wijze de deur van de stichting ingezette hulpverleners van consumpties worden voorzien. Parkeerkosten van de opdrachtnemer komen ter alle tijden voor rekening van opdrachtgever

Artikel 8. Reclames

8.1 Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dienen schriftelijk te schrijven binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken van informatie betreffende de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het Ken redelijkerwijs is niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door Klant. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en / of facturen te hebben geaccepteerd.

8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.3 Ingeval van een terecht uitgegeven reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren van opnieuw uitvoeren van de afgekeurde werkzaamheden van het geheel van gedeeltelijk niet (meer) riet betaald tarief.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel erk.

9.2 Behoudens in geval van opzet van grove schuld van opdrachtnemer is enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag dat in het geval voor de opdracht in rekening is gebracht.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanvragen van derden wegens schade die veroorzaakt is opdrachtgever opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste van onvolledige informatie heeft gegeven, uiteindelijk opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijn ondernemer dan wel veroorzaakt is door opzet van gelijk gelijk stellen stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.

9.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, mede mede gevolg gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde verplicht.

9.5 De ​​aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan ​​naar toestemming van de overeenkomst overeenkomst dan wel van overeenkomsten overeenkomsten die daaruit voortvloeiende gevolg worden beslecht door de rechtbank te Den Haag, dat behouden voor zo ver dwingende competente regels voor deze keuze in de weg staan.

Klachten
Mochten er onverhoopt toch nog klachten van opmerkingen bestaan ​​ten aanzien van de dienstverrichting van ALMTS, dan wordt nadrukkelijk gevraagd deze schriftelijk kenbaar te maken. A.L.M.T.S.Group vof Postadres 
Rederijkerstaat 167 2531vk Den Haag

Wij streven naar een korte doorlooptijd en zullen in komende berichten in elk geval binnen 5 werkdagen.